9+ screening batteri

9+ screening batteri

Vad är 9+ screening batteri?

9+ screening batteri är en funktionell rörelseanalys som har sammanställts, vidareutvecklats och reliabilietstestats av en grupp sjukgymnaster vid Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik, Bosön.

Skapa förutsättningar för ett skadefritt idrottande

Det som ofta symboliserar en framgångsrik idrottare är kvaliteten och timingen i en utförd rörelse. Om en idrottare har begränsningar i rörlighet eller nedsatt stabilitet finns det en risk att han eller hon per automatik utvecklar kompensatoriska rörelsemönster för att klara vissa idrottsprestationer. Det är därför viktigt att fokusera på idrottarens utförande, det vill säga hur han eller hon rör sig i olika situationer.

9+ screening batteri är en metod att upptäcka en nedsatt funktion innan skadan är framme, alternativt hitta svaga länkar under en rehabiliteringsperiod så att den aktive kan återvända mer vältränad och välbalanserad än innan skadan uppstod.

Syfte

9+ screening batteri genomförs för att bedöma rörlighet, stabilitet, muskulär kontroll och koordination. Syftet är att kunna göra en snabb analys av basfunktioner som är viktiga hos idrottare generellt och att bedöma kvaliteten i utförandet av funktionella och komplexa rörelser i stället för att bedöma isolerade rörelser i en led. Att vara stark i en isolerad muskel ökar troligtvis inte prestationen om inte idrottaren kan utnyttja muskeln välkoordinerat under en funktionell rörelse. Ensidig idrottande kan ge funktionsförändringar som till exempel kan leda till att den uppbyggande försäsongsträningen inte kan utföras p ett optimalt sätt.

Det är viktigt att kunna analysera de grundläggande rörelserna enligt testbatteriets gällande bedömningskriterier; att hitta sidoskillnader, begränsningar i rörlighet, samt nedsatt stabilitet. Testbatteriet är således ett instrument för att upptäcka kroppens ”svaga länkar” och testresultatet kan användas som en vägledning i den fortsatta träningen.

Idrottaren kan sedan träna upp och förbättra sina svagheter med hjälp av ett individualiserat träningsprogram.

Kvalitet och kontroll

En god teknik är en förutsättning för optimal prestation och kräver bland annat timing och koordination men också ett bra förhållande mellan mobilitet (rörlighet) och stabilitet. Testerna i 9+ screening batteri kan se enkla ut, men att genomföra dem kräver både god mobilitet och stabilitet om de ska utföras på rätt sätt enligt rådande bedömningskriterier. Många idrotter kräver ett stort rörelseutslag i vissa leder samtidigt som andra kroppssegment ska hållas stabila.

Testerna i 9+ screening batteri utmanar dessa kvaliteter eftersom de ofta kräver såväl god rörlighet som stabilitet i kroppens hela rörelsekedja.

Hur går en 9+ screening till?

9+ screening batteri kan genomföras på såväl elitaktiva som motionärer med en utbildad testledare.

Det är totalt 14 testmoment som ska bedömas.

Idrottaren får tre försök på sig att genomföra en ”korrekt” rörelse i varje test så att det ska vara möjligt för testledaren att analysera rörelsen ur tre olika vinklar.

Samtliga tester utförs barfota (förutom nedhopp) och med byxor som inte döljer knälederna. Det är en fördel om rörelseanalysen utförs med bar överkropp (sporttopp för kvinnor) så att testledaren lättare kan analysera skuldra och bål.

Testprotokoll och poängsystem

Protokollet är framställt av sjukgymnaster vid Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik, Bosön.

Syftet med testprotokollet är att möjliggöra utvärdering och jämförelse på individ- och gruppnivå.

För varje specifikt rörelsetest analyserar testledaren utförandet och gör en visuell bedömning enligt de strikta bedömningskriterier som har utarbetats under många års klinisk verksamhet med elitidrottare. Bedömningskriterierna är ett försök att standardisera analysen i varje test.

Bedömning sker från 1-3 poäng

3p: Ett korrekt utfört funktionstest

2p: Ett utfört funktionstest med viss grad av kompensatoriska rörelser enligt bedömningskriterierna.

1p: Ett utfört funktionstest med tydliga kompensatoriska rörelser och balanssvårigheter enligt bedömningskriterierna.

0p: Smärta

Bedömning av tilläggstester

Icke godkänt test noteras med +

Godkänt test noteras med –

Hur ofta ska 9+ screening batteri genomföras?

Det rekommenderas att genomföra screening efter avslutad tävlingssäsong samt en ny uppföljning inför nästa tävlingssäsong.

Åtgärder

Efter ett genomfört 9+ screening batteri ger testledaren förslag på tre övningar, det vill säga åtgärder som är tänkta att förbättra eventuella svaga länkar (som framkommit vid testerna).

I vissa fall krävs det en fördjupad medicinsk undersökning för att hitta orsaker till negativa fynd som till exempel nedsatt funktion och smärta.

Förhoppningen är att 9+ screening batteri ska ge en ökad förståelse för hur funktionella tester kan genomföras på såväl individ- som gruppnivå. Om detta material kan bidra till att idrotten blir något mindre skadedrabbad så är mycket vunnet.

Textutdrag ur boken 9+ screening batteri, SISU Idrottsböcker

Tidsåtgång ca. 1,5 timme per person

Välkommen att kontakta mig för mer information och offert.